Професійно-технічне училище №34 смт.Коропець

Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [7]
Публічна інформація [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Звіт директора професійно-технічного училища №34 смт.Коропець

На протязі 2016-2017 навчального року колектив училища працював на виконання завдань поставлених в Законах України  «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», чинних законодавчих актах які регламентують

діяльність ПТНЗ, реалізуючи  державну політику по реформуванню професійно-технічної освіти, виходячи із економічних змін в суспільстві, сучасних вимог до соціального партнерства із замовленнями освітніх послуг з підготовки робітничих кадрів,а також проблем, над якими працює колектив училища, а саме:  Здійснення диференційованого підходу до навчання учнів, шляхи і методи підвищення професійної майстерності та національно-патріотичне виховання особистості в умовах розвитку української державності.

 

  Навчально- виховний процес здійснювався у відповідності до Плану роботи училища на 2016-2017 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розпису та бюджетного кошторису. Відповідно вся робота училища була спрямована на удосконалення якості навчання і виховання шляхом орієнтації на особистісно-діяльнісний розвиток учнів через такі пріоритети:

 • впровадження інноваційних технологій навчання;
 • індивідуалізація та диференціація навчання;
 • органічний зв’язок теорії і практики;
 • оновлення і систематичне поповнення матеріально-методичної бази предметів і професій.

 Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання в училищі визначалися навчальними планами та програмами, які розроблені навчальним закладом на основі типових планів з урахуванням вимог державних стандартів професійної освіти. Усім учням, які бажали глибше засвоїти програмовий матеріал, надавалася можливість зробити це за рахунок консультацій.

    Підготовка робітничих кадрів велася з професій : «Кухар; кондитер» та

«Оператор комп’ютерного набору; касир( в банку)».

   В минулому навчальному році училище випустило 50 кваліфкованих робітників. Дипломів з відзнакою отримали 3 особи.

 

  Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які обговорювались на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради,

інформація доводилась до відома колективу на інструктивно – методичних

нарадах.

 

  Формування державного замовлення проводились на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013року №363 «Про затвердження Порядку розміщення держаного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів».Керуючись постановою Кабінету Міністрів України №748 від 27серпня 2010 року «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» було укладено двосторонні договори на підготовку 52 осіб з підприємствами різної форми власності ,які розміщені на території Монастирського району та області.

План державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на 2016 рік виконано на 100 відсотків. Контингент учнів  протягом 2016-2017 навчального року становив в середньому 143 учні.

  Вся робота колективу училища була підпорядкована головній меті: підготовці висококваліфікованих конкурентноспроможних робітників. Колектив  училища в цілому виконав поставлені завдання.

Сьогодення визначило три основні завдання для профтехосвіти на сучасному етапі:

 • забезпечення можливості реалізації конституційного  права на отримання професійної кваліфікації відповідно до покликання і здібностей учнів;
 • задоволення потреб економіки у кваліфікованих та конкурентноспроможних робітниках;
 • сприяння зайнятості населення у ринкових умовах.

 

 Протягом минулого навчального року працівники та учні училища у повному обсязі виконали програми з теоретичного та виробничого навчання,

удосконалювали матеріально-технічну базу кабінетів та лабораторій з кухарської справи  та кабінету технологій банківських операцій.

  Учні та працівники училища приймали участь в усіх творчих заходах НМЦ ПТО в Тернопільській області: олімпіадах, конкурсах фахової майстерності

і в результаті посіли чотири призові  місця за участь в олімпіадах з біології, математики, української мови  , а саме:

- 2 місце – з математики

- 3 місце – з біології

- 4     місце – з української мови

-3 місце – з професії «Кондитер»;( Гергелюк Маряна, учениця 33групи)

 

 У 2016-2017 році атестувалися 3 педагогічних працівники: Іванців С.В., Довбенко О.З.  та Мельник Г.С. Двоє за результатами атестації відповідають раніше встановленим кваліфікаційним категоріям, Довбенко О.З. встановлена кваліфікаційна категорія « Спеціаліст І категорії».

 Протягом року проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів із загальноосвітніх та спец предметів. Матеріали за результатами контрольних робіт були узагальнені в наказах по училищу і обговорені на засіданні педагогічної ради. Прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи викладачів. Порівняльний аналіз дозволив визначити щляхи вдосконалення начально-виховного процесу.

 

 Адміністрацією училища постійно здійснювався контроль за веденням навчальної документації, дотримання графіку навчального процесу, виконання навчальних програм, виробничої   практики , за якістю проведення лабораторно- практичних робіт.

На щотижневих лінійках аналізувався рівень навчальних досягнень учнів та відвідування ними занять. Здійснювалась система заходів з підготовки учнів

до державної підсумкової атестації.

   Протягом року адміністрацією училища проводились заходи з удосконалення уроків виробничого навчання та організації роботи з підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання за рахунок:

 • впровадження організаційно-педагогічних аспектів розвитку ділової активності;
 • удосконалення навчально-виробничого процесу на основі впровадження новітніх навчальних і виробничих технологій;
 • використання досягнень психолого педагогічної науки і методики проведення уроків виробничого навчання;
 • вивчення і впровадження в практику передового педагогічного і виробничого досвіду.

Аналізувалась якість і ефективність уроків виробничого навчання. Проводились інструктивно-методичні наради.

    Під час проведення виховної роботи з учнями колектив училища керувався Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указами Президента «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», «Про програму роботи з обдарованою молоддю», Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією безперервної системи національного виховання, комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків «Діалог», а також річним планом роботи училища. Основна увага зверталась на :

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, національної символіки;
 • формування  в них наукового світогляду, творчого мислення, національної самосвідомості;
 • створення умов для розкриття і розвитку здібностей учнів, самовизначення та громадянського становлення. Виховання соціально активних членів суспільства, включення особистості в суспільне життя;
 • вироблення свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства, активної позиції кожної особистості. Виховання дисциплінованості, організованості, вміння включитись у виробничі відносини.
 • формування високої духовності, стійких моральних переконань, забезпечення взаємозв’язку морального розвитку та соціально- професійного визначення майбутніх робітників;
 • формування правосвідомості і громадської відповідальності учнів, непримиренного ставлення і готовності їх до боротьби з антигромадськими проявами та злочинністю, порушеннями правопорядку;
 • виховання дбайливого ставлення до суспільної і особистої власності, природних багатств Терн опілля.

  Проводилась робота по залученню учнів до здорового способу життя. Вагомий  результат мали заходи з цього напрямку, які були проведені в цьому навчальному році:

-День здоров’я;

-Турнір з футболу;

-Турнір з волейболу та інші. До роботи в цьому напрямку залучалися учні схильні до правопорушень.

  Профілактика девіантної поведінки учнів є одним з основних напрямів виховної роботи в училищі, що сприяє професійній і творчій самореалізації учнів, оволодінню знаннями, вмінню та навичкам здорового способу життя.

Сьогодні , коли здійснюються багатопланові пошуки шляхів модернізації системи профілактичної роботи серед неповнолітніх, об’єктивною стає потреба у розробці нетрадиційних підходів до визначення змісту, форм і методів виховної роботи.

    Адміністрація училища постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. В училищі ефективно працює рада профілактики правопорушень. Створено банк даних

дітей «групи ризику», які знаходяться на внутріучилищному контролі. На

засіданні ради  профілактики розглядаються  особові справи учнів з девіантною поведінкою, заслуховуються батьки учнів, визначаються першочергові та довготермінові спільні заходи по попередженню кризових та проблемних ситуацій.

    В училищі протягом року панувала атмосфера всебічного розвитку особистості, адже навчально- виховний процес був тісно переплетений з виробничим навчанням та змістовним дозвіллям.

 Відповідно до плану роботи училища  проводяться політінформації, щотижневі виховні години .Особлива  увага приділяється попередженню правопорушень , вживанню алкогольних та наркотичних засобів, тютюнопаління, випадків травматизму на виробництві та в побуті. Під час цих заходів пропагується здоровий спосіб життя, орієнтований на задоволення культурних та загальнолюдських цінностей.

 

Виховна робота з учнями проводиться і в позаурочний час .Основна  увага приділяється залученню учнів до культурно-масової роботи, а саме: участь

у вокальних гуртках, спортивних секціях.

 

 Дирекцією училища планується і проводиться цілеспрямована робота з учнями соціально-незахищених категорій: з сиротами, дітьми з неповних сімей та багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей. Своєчасно вирішуються питання їх фінансового забезпечення, надання матеріальної і моральної допомоги, організації оздоровлення та відпочинку дітей, задоволення естетичних потреб.

 

 Навчально-методична робота в училищі здійснюється під керівництвом

адміністрації училища відповідно до річного плану роботи педагогічного колективу і спрямована на підвищення рівня професійної майстерності, саморозвитку і творчого потенціалу викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів.

  На засіданнях педагогічної ради підводилися підсумки навчально-виробничої та виховної роботи за навчальний рік, розглядався стан роботи викладача з обдарованими учнями, форми і методи їх зацікавленості природничими науками; розвиток творчих здібностей учнів з професії «Кухар; кондитер» на уроках професійно-теоретичної підготовки; обговорювався стан проведення олімпіад та результатів проведення директорських контрольних робіт, державних підсумкових атестацій та поетапних атестацій учнів. Протягом року в училищі проводились предметні та методичні тижні, конкурс професійної майстерності з професії «Кухар; кондитер».

  В училищі забезпечений систематичний контроль за дотриманням правил безпеки праці при проведенні навчальних занять, спортивно-масових заходів, організації суспільно-корисної праці, вимог пожежної безпеки на всіх об’єктах навчального закладу.

 

За минулий навчальний рік в училищі відсутні заборгованості по заробітній платі, за спожиті енергоносії і комунальні послуги. Училище має стабільне фінансово-економічне становище завдяки дотриманню у встановленому порядку обслуговування та використання бюджетних коштів. Забезпеченно цільове та раціональне використання коштів загального та спеціального фондів бюджету. Дотримувалося споживання енергоносіїв у межах доведених лімітів.

 Протягом року дотримувались умови колективного договору.

 

   Виходячи з результатів навчально-виробничої та виховної роботи училища за рік, з вищезазначених нормативних документів про професійно-технічний навчальний заклад , враховуючи інтереси учнів і батьків, головними завданнями училища на новий начальний рік є:

- реалізація прав громадян на здобуття професійної освіти, робітничої  професії (п.І «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах»);

- забезпечення соціального захисту учнів (ст..21 Закону України «Про загальну середню освіту»), створення безпечних умов навчання, соціально-психологічної реабілітації учнів, запобігання негативним проявам серед учнівської  молоді;

- забезпечення професійної освіти на принципах гуманістичної особистісно –зорієнтованої педагогіки, демократизму, спільної діяльності педагогічних працівників , учнів , батьків, колективів підприємств;

- виховання національно свідомого громадянина України;

- вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування, збагачення та осучаснення навчально-матеріальної бази училища;

- поєднання  професійно-технічної та повної загальної середньої освіти;

- посилення роботи щодо профілактики та запобігання в учнівському середовищі негативних проявів, недопущення соціального сирітства;

активно залучати до цієї роботи фахівців органів внутрішніх справ, органів охорони здоров’я, працівників культури та мистецтв, соціально-психологічних служб та практичних психологів.

 -особистісна орієнтація змісту освіти в проекції на розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахування інтересів і нахилів;

- впровадження та використання у навчально-виховному процесі новітніх технологій , розширення використання експериментальних педагогічних програм;

- стимулювання інтересу батьків до змін у сучасному освітньому просторі, створення атмосфери спільності інтересів педагогів і батьків, взаємо підтримки, взаємопроникнення партнерів у проблеми одне одного;

- формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Категорія: Мої статті | Додав: Zoryana2013 (13.12.2017)
Переглядів: 68 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites

 • Copyright MyCorp © 2018
  Безкоштовний хостинг uCoz